Uniunea Europeana Guvernul Romaniei POS Mediu Consiliul Judetean Covasna Instrumente structurale
Managementul adecvat al ariilor naturale protejate Munţii Bodoc-Baraolt, Dealul Ciocaş - Dealul Viţelului, Tinovul Apa Roşie, Tinovul Apa Lină-Honcsok, Oltul Superior, Râul Negru, Ciomad-Balvanyos şi Mestecănişul de la Reci

Anunțuri

Pagina: [1] [2]

Rezultatul selecţiei dosarelor2017-10-10

Concurs de angajare2017-09-25

ANUNȚ

Centrul Județean pentru Protecția Naturii, Dezvoltare Rurală și Salvamont

 

Organizează concurs de angajare, la sediul său din municipiul Sfântu Gheorghe, str. Gábor Áron, nr. 1, și va consta din 2 probe: proba scrisă în data de 17. 10. 2017 ora 10.00, iar proba de interviu în data de 19. 10. 2017  pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată,  a următoarelor funcții contractuale  de execuție vacante  în cadrul Compartimentului “Serviciul Public Salvamont”:

 • 4 posturi de salvator montan

Anunţ / Condiţii specifice de participare la concurs

Calendarul de desfăşurare a concursului

Bibliografie

Formular de înscriere

 

Anunţul a fost publicat în data de: 25. 09. 2017

 

Rezultat proba scrisa 06.07.2017-10.07.20172017-07-06

Click aici pentru download fisier:

Rezultat_proba_scrisa06072017-10072017.pdf

Concurs de angajare2017-06-13

ANUNȚ

Centrul Județean pentru Protecția Naturii, Dezvoltare Rurală și Salvamont

 

Organizează concurs de angajare la sediul său din municipiul Sfântu Gheorghe, str. Gábor Áron, nr.1, și va consta din 2 probe: proba scrisă în data de 06.07.2017 ora 10.00, iar proba de interviu în data de 10.07.2017 ora 10.00  în condițiile legii pentru ocuparea a unei funcți contractuale de execuție vacante în cadrul Compartimentului Administrativ-Gospodăresc:

 

inspector de specialitate debutant.

 

Condiții specifice de participare la concurs:

 • studii universitare de licență, absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licență sau echivalentă;
 • pe lângă limba română să mai cunoască o limbă oficială a UE- nivel mediu;
 • cunoștiințe de operare pe calculator: word, excel.

Pentru a participa la concursul organizat în vederea ocupării funcției contractuale de mai sus, candidații trebuie să îndeplinească condițiile de participare  și cele prevăzute la art.3 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state member ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de  familie sau de unitățile saniatare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu exepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Dosarele de înscriere la concurs se depun până la data de 28.06.2017, inclusiv, ora 16,00, la sediul Centrului Județean pentru Protecția Naturii, Dezvoltare Rurală și Salvamont.

 

Fișa de înscriere și relaţii suplimentare se pot obține la sediul Centrului Județean pentru Protecția Naturii, Dezvoltare Rurală și Salvamont, telefon: 0367-404730 şi pe pagina de internet a acesteia, www.natcov.ro

Data publicării anunțului: 13. 06. 2017.

 

Bibliografie

Documente necesare

Formular de înscriere

 

Rezultate

Pagina: [1] [2]
Calendar noutăți
Meteo
Link-uri utile
Proiect cofinantat din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României